Termékek Kosár Információk Kapcsolat Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban ÁSZF
 
1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai
 
1.1. Szolgáltató adatai
Név: Prima Maroni Kft.
Cím: 1211 Budapest, Déli-Bekötő út 8.
 
1.2. A Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
 
1.3. A Szállító
A Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:
 
Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
 
2. Webáruház Szerződési Feltételek célja
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
 
2.1. Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
 
2.2. Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor értesítés nélkül, egyoldalúan módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.
 
3. A Webáruház-szolgáltatás
A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatást.
 
3.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.
 
4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása
 
4.1. Regisztráció
A Regisztráció a Bejelentkezés menüpont alatt érhető el, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 
4.2. Általános jellemzők
Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
 
4.3. Megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg.
 
4.4. Elállási jog
Vásárló jogosult a Megrendeléstől a termék(ek) kézhezvételét követő 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni, amennyiben az adott termék csomagolását nem bontotta meg. A Vásárló az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:
 • Amennyiben a Vásárló a termék csomagolását megbontotta, az adott termékkel kapcsolatos elállási jogát nem érvényesítheti.
 • Amennyiben a Vásárló a Megrendelés (azaz a termékek) kézhezvételekor a Megrendelésről szóló papír alapú írásbeli tájékoztatót nem kapta meg, ez esetben a nyolc munkanap elállási idő ennek kézhezvételekor kezdődik, legfeljebb azonban a termék(ek) kézhezvételétől számított három hónap elteltéig lehet elállni.
 • Ha a fent hivatkozott írásbeli tájékoztató átvételére a Szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a Vásárló akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
 • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
 • A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ezen felül a Vásárlót többletköltség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 
4.5. Fizetési feltételek
Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét az áruk átvételekor telephelyünkön vagy a szállítónál készpénzben teljesítheti. A vásárló a készpénz átadásakor számlát kap. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.
 
Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.
 
4.6. Regisztráció és rendelés
Szolgáltató kötelezi arra a Vásárlót, hogy csak a 18. életévüket betöltött személy regisztrálhat és vásárolhat a web áruházban. A regisztráció során a Vásárló köteles megadni valós születési évszámát és elfogadni az ÁSZF-et.
 
4.7. Szállítási módok
A vásárló kétféle szállítási mód közül választhat:
 • személyes átvétel készpénzes fizetéssel: Személyes átvételre telephelyünkön (1211 Budapest, Déli-bekötő utca 8.) van lehetőség munkanapokon 8-16 óra között. Ebben az esetben a vásárló készpénzben fizet a termék(ek) átvételekor. Szállítási költség nincs.
 • postai szállítás utánvéttel: Az összeget a vásárló a termék átvételekor a csomagszállítónak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a webáruház kijelzi a vásárló számára.
 
4.8. Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a szállító cég egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.
 
5. A Vásárló jogai és kötelezettségei
A Vásárlónak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.
 
6. Adatvédelem, adatbiztonság
 
6.1. Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
 
A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:
 • név
 • szállítási cím
 • számlázási cím
 • születési dátum
 • elektronikus levelezési cím
 • elérhetőségi telefonszáma
 
A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
 
A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:
 • megrendelő neve
 • a teljes szállítási cím
 • egyéb közlendő
 • a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
 • megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
 
A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.
 
6.2. Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a vásárló az Adatmódosítás menüpont alatt bármikor megváltoztathatja.
 
7. Egyebek
 
7.1. Biztonság
Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
 
A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
7.2. Felelősség kizárása
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 
7.3. Szerzői jogok
A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a Príma Maroni Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
 
A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.
 
7.4. Jogviták
Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat, ami jelen esetben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy Fővárosi Törvényszék.
 
7.5. Termékekhez kapcsolódó képek
Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.
  © PRIMA MARONI, 2012 WEB DEVELOPMENT: TYCMO